فیلمهای تولید

دستگاه هایCNC(3)

دستگاه هایCNC(3)
11 دی 1400
فولاد آسان
18

سيستم اندازه دهی
در دستگاههای CNC دو نوع اندازه دهی وجود دارد:
1- اندازه گذاری مطلق (اندازه گيری از مبداء) Absolute Position
2- اندازه گيری افزايشی (اندازه گيری نسبی و يا اندازه گيری زنجيری)incremental
الف )اندازه گيري مطلق
در اين سيستم همه اندازه ها نسبت به يك نقطه ثابت بنام نقطه صفر يا مبداء اندازه گيری می شود. در اين روش موقعيت قطعه از نقطه X0/Y0 در گوشه سمت چپ پائين سيستم اندازه گيری می شود.

ب) اندازه گيری افزايشی
در اين سيستم اندازه هر نقطه نسبت به نقطه قبلی اندازه گيری خواهد شد.
در روش سنتی وقتی كه در بازدهی و تنظيم دستی كار می كنيم. سعی داریم از روش زنجيره ای استفاده نكنيم. تا خطای تنظيم باعث كم دقتی  در كار نشود, در نتيجه دقت بالای كنترل عددی فقط انحراف دقت كمتری به وجود می آورد.
در اندازه گيری افزايشی راستا و جهت مورد نظر داده می شود.

مزایای سیستم مطلق

بهتر است مكان ها و مسيرها به صورت ابعاد مطلق ذكر شوند زيرا:
1- اشتباه در يک نقطه  خاص اثر بر روی ساير نقاط ندارد.
2- سيستم مطلق از نظر كنترل كردن خطاها راحت تر است.
3- روش افزايشی در مواقعی مفيد است كه در يك برنامه نياز به تكرار مسير وجود داشته باشد. در اين حالت برنامه مربوط به آن مسير چند بار استفاده می شود.

ابعاد گذاری

برای برنامه نويسی يك مسير فقط كافيست نقطه هدف داده شود (نقطه شروع قبلاً بوسيله ابزار اختيار شده) و نقطه هدف ميتواند به صورت مطلق با افزايشی و در برخی سيستم های كنترل با دادن زاويه وارد سيستم گردد.
در هر دو شكل زاويه A مشخص كننده شيب خط نسبت به محور z است. اگر زاويه a در برنامه CNCذكر شود تنها يكی از مختصات x يا z برای مشخص كردن هدف كافيست.
دو حالت ممكن برای برنامه نويسی قطاع دايروی وجود دارد.

1- برنامه نويسی شعاعی
2- برنامه نويسی مركز دايره
انواع سیستم های کنترل:

در اين باره مي توان گفت كه در رابطه با طريقه كنترل سيستمهای CNC به چند گروه كه در عمل با هم تفاوت دارند تقسيم می شود. كه اين سه گروه عبارتست از:
1- كنترل نقطه به نقطه
2- كنترل برش مستقيم
3- كنترل قوسی
الف) كنترل نقطه ای 1
در اين روش كنترل نقطه به نقطه اجازه می دهد تا ابزار برش با سرعت زياد در طول حركت خود بدون درگيری با كار حركت نمايد. مسير حركت را نمی توان كنترل نمود.
در كنترل نقطه به نقطه فقط موقعيت مقطع مورد نظر می باشد و مسير رسيدن به نقطه دلخواه و اختياری است.
از اين نوع كنترل در دستگاههای مانند سوراخ كاری، پرس پنچ و مونتاژ قطعات و در حركت آزاد ابزار استفاده می شود.
اين كنترل بسيار ساده بوده و محورهای حركت مستقل از يكديگر عمل می كنند و با رسيدن هر محور به نقطه انتهائی حركت آن متوقف شده و ساير محورها نيز حركت نمی كنند.
توجه:

در كنترل نقطه ای عمل ماشينكاری بعد از رسيدن به نقطه هدف انجام می گيرد.
با اين روش نمی توان كمانهای غيرمشخص را ايجاد كرد.

مسير پيوسته
در اين كنترل علاوه بر نقطه ابتداء و انتهاء مسير حركت ابزار نيز مورد نظر است. در اين نوع كنترل بايستی هميشه نسبت به سرعت محورها معادل ضريب زاويه خط تماس بر مسير باشد.
اين نوع كنترل پيچيده تر از كنترل نقطه به نقطه است و نياز به اندازه گيری دقيق تر دارد به عبارت ديگر به كنترل مداوم حركت محورها نياز دارد.

برش هرگونه كمان و هر زاويه با اين روش بسيار ساده است دستگاههای مسير پيوسته اين قابليت را دارند تا موتورهای خود را در سرعتهای مختلف حركت دهند.
انواع حركات 1/ 4
1- حركت خطی يا برش مستقيم.

وقتی كه يك ابزار از نقطه شروع به سمت نقطه هدف حركت كند و اين حركت در امتداد خط مستقيمی باشد آن را حركت خطی می گويند. اگر سيستم دو محور قابل كنترل داشته باشد و يا سه محور قابل كنترل وجود داشته باشد در اين شكل خطی در فضا بين نقطه های و در حركت خطی از دو نوع سيستم اندازه گيری استفاده می شود.
1- سيستم نسبی  2- حركت دايره ای و برش قوسی
هرگاه حركت ابزار از نقطه ای شروع و به طرف هدف در طول يك مسير دایره ای باشد آن را حركت دايره می گويند.
3- حركت قوسی
اين نوع كنترل امكان حركتهای خطی و قوسی را در سه جهت به طور همزمان فراهم می سازد يعنی سه محور می تواند نسبت به هم گردش داشته باشند.

نقاط صفر و نقاط مرجع
در ماشينهای CNC حركت ابزار بوسيله سيستم مختصات كنترل می شود.
مكان دقيق آنها بوسيله نقاط صفر تعيين می شود.
علاوه بر نقاط صفر ابزار ماشينهای CNC دارای تعدادی نقاط مرجع هستند كه اعمال و برنامه نويسی را پشتيبانی می نمايد.
نقطه مرجع R برای كاليبره و يا كنترل سيستم اندازه گيری كشويی و حرکت ابزار به كار می رود.
محل نقطه مرجع دقيقاً از قبل در روی هر محور تعيين شده است هميشه نسبت به نقطه صفر معين و ثابت خواهد شد.

در سيستم اندازه گيری فاصله طی شده را با توجه به نقطه مرجع تعيين می كنند.
نقطه مرجع دستگاه نقطه ثابتی روی دستگاه است كه به هنگام دريافت G مناسب است. دستگاه به طور خودكار به محل نقطه مرجع باز می گردد. اغلب اين نقص همان خانه صفر است. معمولاً نياز داريم كه ابزار توسط نقطه ديگری بنام نقطه واسطه ميانی به نقطه مرجع فرستاده شود اينكار توسط كد 28G انجام می شود. مختصات X و Z واسطه توسط 28 تعيين می شود و با صدور دستور ابزار بی نقطه واسطه سپس به محور مرجع می رود.

نقطه صفر قطعه كار W
نقطه صفر قطعه كار سيستم مختصات قطعی را در رابطه با نقطه صفر ماشين معين می كند. نقطه صفر قطعی كار بوسيله برنامه نويس انتخاب شده و به هنگام تنظيم ماشين وارد سيستم CNC می شود.

محل نقطه صفر قطعی كار ميتواند آزادانه بوسيله برنامه نويس در محدوده كار ماشين انتخاب گردد,بنابراین لازم به توصيه است اين نقطه آنچنان بايد انتخاب گردد كه ابعاد رسم شده قطعه به آسانی قابل تبديل به مقادیر مختصات باشد.
برای قطعات چرخ نقطه صفر قطعی هم بايد در طول محور كله گی و منطبق بر كف سمت راست و يا چپ باشد و برای قطعات فرزكاری معمولاً انتخاب يك گوشه جانبی به عنوان نقطه صفر توصيه می گردد.

گاهي اوقات نقطه صفر را نقطه صفر برنامه ريز هم می نامند.
معمولاً در گوشه چپ پائين قطعه كار بيشتر مواقع است.
نقطه صفر ماشين MNP
نقطه صفر ماشين در ساختمان ماشين قرار دارد. توسط موقعيت سيستم اندازه گيری تثبيت شده است اين نقطه را نمی توان تغيير داد.
نقطه صفر برنامه C

نقطه صفر برنامه فقط آغاز برنامه است. اين نقطه خارج از قطعه كار قرار می گيرد. بدين وسيله مثلاً تعويض قطعه كار يا تعويض ابزار را بدون هيچ مانعی می توان انجام داد.
نقطه مانع A
نقطه ای روی محور دستگاه تراش است كه قطعه كار در اين نقطه روی قيد گيرنده (سه نظام) قرار می گيرد.
نقطه صفر سپورت F

اين نقطه مثلاً نقطه مركز ابزارگير می باشد تصحيح ابعاد ابزار درراستای X و راستای Z نسبت به اين نقطه نسبی اندازه گيری می شود.

جابجائی نقطه صفر سيستم مختصات را در نقطه آغاز مناسب جديدی مثلاً نقطه صفر قطعه كار قرار می دهد. اين كار به جهت ساده تر شدن برنامه نويسی و اجتناب از محاسبات زايد انجام می شود.
فصل چهارم
اجزاء سيستم كنترل
يك سيستم CNC مركب از اجزای متعددی است نظری اجمالی بر انتظاراتی كه از يك سيستم جهت تكميل آن داريم بيافتيم بر شكل ساده زير می باشد.
قلب سيستم CNC يك كامپيوتر است كه مجری تمام محاسبات و رابطه های منطقی می باشد چون سيستم CNC رابطه بين ماشينكار و ماشين ابزار است لذا دو سيستم اتصال مورد نياز است.
اين سيستم مركب از صفحه كنترل و اتصالات برای نوارخوان، منگنه و نوار مغناطيسی و ديسك و چاپگر است.
اتصالات براي ماشين ابزار:
شامل كنترل اتصالات ,كنترل محورها و برق دستگاه است.
1- صفحه نمايش: صفحه نمايش يا صفحه تلوزيونی سيستم CNC ميتواند عمليات زير را انجام دهد.
الف. برنامه ريزي: نمايش اطلاعات برنامه NC وارده ليست تمام برنامه های تغذيه شده NC.
ب. ابزارآلات: ثبت مشخصات ابزارآلات در حافظه، اندازه آنها و تصحيحات و احتمالاً عمر مفيد آنها.
ج. اطلاعات ماشين: پارامترهاي ماشين مثل حداكثر سرعت كله گی يا ميزان تغذيه.
ث. ماشينكاری: نمايش اطلاعات مربوط به مختصات حقيقی ابزار برنامه جديد NC جديد سرعت پيشروی سرعت گله گی و ساير حالات وضعی ماشين.

صفحه كنترل
صفحه كنترل ماشينهای CNC به طور قابل توجهی با يكديگر فرق می كنند اما آنها می توانند به گروههای ذيل تقسيم شوند:
1- نمايشگرها
اين وسايل شامل صفحه يا نمايشگرهای رقمی و همچنين لامپهای سيگنال می باشد.
2- كنترل عمليات ماشين
از اين كنترل ها برای اجرای آن قسمت از اعمال كه در ماشينهای معمولی با دستگيره ها و كليدها قابل كنترل هستند استفاده می شود. به علاوه اين كنترل ها انواع موتورها و اجزای ديگر را نيز دارند.

3- كنترل برنامه نويسی
از اين كنترل ها برای وارد كردن برنامه به ماشين، تصحيح و ذخيره اطلاعات خارجی استفاده می شود. شامل يك صفحه كليد با اعداد و نشانی ها براي عمليات مختلف مورد نياز می باشد.
براي اطمينان از اينكه عمليات مختلف بوسيله سيستم كنترل ماشين قبول می شوند آنها را به تعدادي اعمال مثل برنامه ريزی نغذيه اطلاعات ابزار عمليات با دست و عمليات اتوماتيك تقسيم كرده اند برای انتخاب يكی از اين اعمال يك كليد چرخشی يا يك سری كليدهای فشاری وجود دارند با استفاده از اين كليدها تغيير وضعيت سيستم از يك عمل به عمل ديگر آسان است.
كاركرد كنترل ها برای عمليات ماشين:
بعضی از كنترل ها برای اجرای آن قسمت از اعمال كه در ماشينهای معمولی با دستگيره ها و كليدهای قابل كنترل هستند استفاده می شود. بعلاوه اين كنترل ها انواع موتورها و اجزاي ديگری را نيز راه می اندازند. كنترل های ماشين مستقيماً اعمال را روی ابزار ماشين ايجاد می كنند ساده ترين آنها كليدهای روشن و خاموش كردن می باشند كه مربوط به بعضی از كارهای خاص هستند مثل كليد خنك كننده و كليد كله گی.

منبع:http://Www.collegeprozheh.ir

 

  1. مجموعه فولادآسان با چندین سال سابقه کار درخشان در حوزه فروش و تامین انواع اتصالات فولادی با بهره گیری از کادر متخصص و متعهد در حال فعالیت بوده است و این افتخار را دارد که نماینده انحصاری شرکت صنایع فولاد آسان در سطح کشور باشد.

ارتباط با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فولاد آسان میباشد.

طراحی سایت و سئو توسط شرکت آیوا وب