محصولات فولاد آسان

مهره ماسوره دنده ای

مهره ماسوره ساکت ولد

نیم کوپلینگ دنده ای

نیم کوپلینگ ساکت ولد

مغزی شش پر

سه راهی نامساوی ساکت ولد

فول کوپلینگ دنده ای

فول کوپلینگ ساکت ولد

سه راهی نامساوی دنده ای

سه راهی مساوی جوشی

سه راهی مساوی دنده ای

سه راهی مساوی ساکت ولد

سه راهی نامساوی جوشی

زانو 90 درجه ساکت ولد

زانو 45 درجه دنده ای

زانو 90 درجه جوشی

زانو 90 درجه دنده ای

زانو 45 درجه جوشی

زانو 45 درجه دنده ای

سه راهی مساوی جوشی

تبدیل غیر هم محور جوشی

تبدیل دنده ای

درپوش جوشی